IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
اتاق تست

اتاق تست و آزمایشگاه محصولات

 

    اتاق و آزمایشگاه تست محصولات :
 

 

گروه توان سرما با همکاری شریک تجاری خود کمپانی RC GROUP توانایی تست عملکردی تمامی تجهیزات مربوط به سامانه خنک کننده مراکز داده را تحت شرایط واقعی دارد بدینوسیله کلیه مشتریانی که راه کار سیستم خنک کننده خود را از گروه توان سرما تهیه می نمایند این امکان برای آنها فراهم می باشد که کلیه تجهیزات را قبل از نصب در محیط عملیاتی در اتاق تست با ایجاد شرایط واقعی مرکز داده و حتی شرایط آب وهوایی منطقه مرکز داده مورد آزمایش عملکردی قرار دهند و نتایج حاصله را با پارامترهای مندرج در اسناد فنی محصولات مقایسه نمایند .بعنوان مثال در صورتیکه مرکز داده ای در مناطق با درجه حرارت بیرونی 50 درجه سانتیگراد قرار داشته باشد شرایط محیطی 50 درجه می تواند برای اجزا سیستم خنک کننده فراهم و نتایج تست آنها رویت گردد. سیستمهایی که در اتاق تست می تواند مورد آزمایش قرار گیرد به شرح زیر است :

 
 
   

1- سیستم های خنک کننده تهویه پکیج پایین زن ، بالازن ، روبروزن با مبردهای R410 و R407

2- کندانسور های هوایی

3- چیلرهای هوا خنک

4- سیستم های خنک کننده IN ROW

 

 

لازم به ذکر است کلیه تست ها با توجه به دستورالعمل های ذکر شده در دوسند زیر انجام می پذیرد:
 
 
EUROVENT 6/6
ANSI-ASHRAE 127-2007
 
 

   
 
1-اتاق تست تجهیزات Indoor : با امکان تست تجهیزات آب خنک و هوا خنک در حالتهای پایین زن ، بالازن و روبروزن و اندازه گیری پارامترهای مختلف از قبیل دما ، رطوبت ، فشار ، مقدار هوا و غیره . در این اتاق همانطور که در شکل زیر مشخص میباشدامکان ایجاد گرما به صورت واقعی در درجه حرارت مشخص وحجم مشخص وجود دارد تا عملکرد سیستم های خنک کننده جهت پاسخ دهی به حالت های مختلف در مراکز داده مورد بررسی قرار گیرد.