IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
ممیزی

ممیزی کارکرد سیستم خنک کننده مراکز داده

 

 
اندازه گیری ضریب بهره وری سامانه خنک کننده 
 
هدف ارائه از این خدمت ارائه راه حل های جامع برای استفاده بهینه از زیرساخت سیستم خنک کننده و برق مراکز داده می باشد از جمله مزایای استفاده از این خدمت به شرح زیر می باشد :
1-داشتن زیرساخت سیستم خنک کننده و برق به صورت کاملا" بهینه و منطبق بر نیازهای آتی سازمان
2-گزارش کامل از پارامترهای مصرفی سامانه برق و سیستم خنک کننده دروضعیت فعلی
3-بهینه شدن مصرف برق سیستم خنک کننده و افزایش ظریب بهره وری
4-هم راستا بودن سیستم توزیع برق مرکز داده با سیستم خنک کننده  

 
بدین ترتیب گروه توان سرما با دیدی جامع زیرساخت سیستم خنک کننده و برق مراکز داده را از دید بهره وری مورد بررسی قرار می دهد و با ارائه گزارشی اقدامات لازم جهت افزایش بهره وری ، کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر المانهای زیرساخت را ارائه میدهد.