IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
مبرد آب

HDC+ 45 KW

HDC+ 45 KW
با ظرفیت 45 کیلووات و عرض 30 سانتی متر InRow سیستم خنک کننده
مخصوص مراکز داده پرظرفیت و امکان افزایش ظرفیت یونیت به صورت مرجله ای

HDC 36 KW

HDC 36 KW
با ظرفیت 36 کیلووات InRow سیستم خنک کننده
مخصوص مراکز داده پرظرفیت و امکان تامین برودت تا 10 تن برای هر رک