IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
Cold Corridor

راهرو سرد بسته

راهرو سرد بسته
راهرو سرد بسته
استفاده می شود CRAC از راهرو سرد بسته به صورت ترکیبی با سیستم

راهرو سرد بسته راهرو یی می باشد که کاملا به صورت ماجولار فصای راهرو سرد را از راهرو گرم مجزا می نماید .  بدین ترتیب هوای گرم خروجی از رک ها مجددا توسط سرور ها مکش نمی شود و فقط توسط سیست خنک کننده جذب می گردد .
این نوع راهرو ، راهرویی از رک ها را که به صورت رو به رو قرار گرفته است به صورت یک فضای بسته تبدیل می کند .
راهرو های سرد بسته معمولا برای افزایش کار آیی در مراکز داده پر ظرفیت می باشند و بر مبنای مشخصات رک ها و سیستم های خنک کننده  استفاده شده تولید می شوند . این سیستم ها درابعاد و مشخصات مختلف تولید می گردند  و قابلیت همخوانی با انواع المانهای مرکز داده درآنها وجود دارد  .  ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر از محصولات تولیدی با واحد فروش گروه توان سرما تماس حاصل فرمایید )
1.معمولا استفاده از این راهرو زمانی پیشنهاد می شود که مد نظر باشد راندمان سیستم های خنک کننده  CRAC افزایش یابد .
با استفاده از این راهرو هوای سرد تولیدی توسط سیستم های خنک کننده  CRAC از کف کاذب خارج شده و در فضای راهرو سرد حبس می شود تا سرور ها و سایر تجهیزات آن را به داخل مکش کند . سپس هوای مکش شده به صورت گرم از قسمت پشت رک ها خارج شده تا مجددا توسط سیستم ها ی  CRAC  داخل اتاق مکش شود .  

 

  راهرو سرد بسته در عرض های متفاوت و ارتفاع متفاوت قابل ارائه می باشد