IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
Collocation

رک اجاره فضا

رک اجاره فضا
رک مخصوص اجاره فضا Colocation
رک مخصوص اجاره فضا Co location

Downloud بارگذاری

رک اجاره فضا و Colocation

با استفاده از این رک ها امکان اجاره فضای یک رک در مراکز داده به دو ، سه و یا چهار استفاده کننده وجود دارد .

بدین ترتیب هر کدام از استفاده کنندگان دارای یک فضای مستقل و مجزا در هر رک می باشند و دسترسی آنها فقط به فضای تحت اجاره خودشان می باشد. 

در این رک ها حتی تمامی مسیر های هدایت کابل نیز برای هر کدام از قسمت ها مستقل است و در هر فضا دسترسی به کابل های فضای دیگر وجود ندارد. 

به منظور حفظ امنیت بیشتر درب رک ها می تواند به سیستم کنترل دسترسی بر اساس کارت ، کد و یا اثر انگشت تجهیز گردند . 

 

ARCTIC ISP > FRONT DOOR VENTED / REAR VENTED
                 

2

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 vented vented C.0052558 C.0052582
800 1000 vented vented C.0052559 C.0052583
                 
 

3

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 vented vented C.0052562 C.0052586
800 1000 vented vented C.0052563 C.0052587
                 
 

4

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 vented vented C.0052566 C.0052590
800 1000 vented vented C.0052567 C.0052591
                 


 

ARCTIC ISP > FRONT DOOR GLASS / REAR VENTED
                 

2

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 glass vented C.0052556 C.0052580
800 1000 glass vented C.0052557 C.0052581
                 
 

3

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 glass vented C.0052560 C.0052584
800 1000 glass vented C.0052561 C.0052585
                 
 

4

COMPARTMENTS

HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
47U 600 1000 glass vented C.0052564 C.0052588
800 1000 glass vented C.0052565 C.0052589
                 
 

 

 

  • According to 19” norm: IEC 60 297 / DIN 41 494 / UNE 20 539
  • IP 20 protection according to norm: IEC 60 529 / DIN 400 50 / UNE 20 324
  • Load rating of 1.500 kg.