IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
HDA Cabling

رک کابلی

رک کابلی
رک HDA کابلی
این نوع رک ها مخصوص جایگذاری تجهیزاتی می باشند که تعداد کابل های ورودی و حروجی زیاد دارند و یا فقط در آنها کابل وحود دارد .

Downloud بارگذاری

رک شبکه و HDA
این سری رک های مخصوص رک های  HDA در مرکز داده می باشند که در آنها تعداد زیادی کابل وارد و خارج می شود . رک ها به صورتی طراحی شده است که امکان ورود و خروج کابل از قسمت های مختلف آن وجود دارد و کلیه تمهدات لازم جهت عدم صدمه زدن به کابل ها در آن تعبیه شده است . 
با استفاده از کیت های مخصوصی که برای هدایت کابل در داخل رک درنظر گرفته شده است ، این امکان وجود دارد که هر کدام از پورت های تجهیزات داخل رک را به هر کدام از پورت های دیگر متصل نمود  و هدایت کابل به صورت عمودی و افقی به راحتی در این نوع رک ها امکان پذیر است .
این رک ها با وزن زیر 100 کیلو گرم می توانند تجهیزاتی برابر 1500 کیلوگرم را در خود جای دهند . 

 

ARCTIC NET > FRONT DOOR GLASS  / REAR STEEL
               
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
24U 600 600 glass steel C.0052700 C.0052712
800 glass steel C.0052701 C.0052713
800 600 glass steel C.0052702 C.0052714
800 glass steel C.0052703 C.0052715
               
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
 
  42U 600 600 glass steel C.0052704 C.0052716
  800 glass steel C.0052705 C.0052717
  800 600 glass steel C.0052706 C.0052718
  800 glass steel C.0052707 C.0052719
               
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR STANDALONE EXTENSION
 
  47U 600 600 glass steel C.0052708 C.0052720
  800 glass steel C.0052709 C.0052721
  800 600 glass steel C.0052710 C.0052722
  800 glass steel C.0052711 C.0052723
 

 

  • According to 19” norm: IEC 60 297 / DIN 41 494 / UNE 20 539
  • IP 20 protection according to norm: IEC 60 529 / DIN 400 50 / UNE 20 324
  • Load rating of 1.500 kg.