IT cooling Chilers Heat Pumps & Multifuctions
Data Center

سری ARCTIC

سری  ARCTIC
رک مخصوص مرکز داده با عرض و عمق های مختلف
رک های مخصوص مرکز داده با عرض و عمق های مختلف

Downloud بارگذاری

رک مرکز داده
با توجه به آخرین روند زیرساخت های مرکز داده و  نیاز هر چه بیشتر انعطاف پذیری و راهکارهای  توسعه پذیر،  رک های سری جدید با عرض "19  برای جایگذاری سرور ها   ارائه شده است .
ورژن 2 Arctic انقلابی در فروش کابینت برای جایگذاری سرور ها  بود به نحوی که بسیاری از  نیازمندیهای خاص  را با هدف داشتن بیشترین کارایی کابینت سرور در بازار، استاندارد شده است .
این رک ها با عرض ها و عمق ها متنوع این امکان را فراهم می آورند که هر گونه تجهیزاتی در آنها بتواند نصب گردد و کاربرد وسیعی برای مراکز داده ای که سرویس های مختلفی ارائه می دهند داشته باشد . 
در این نوع رک ها حتی این امکان وجود دارد که پنل نصب سرور ها بر اساس سرور های مختلف تا 3 عمق در یک رک نصب کرد که این خود نشان دهنده انعطاف پذیری بالای این رک ها می باشد  . 

 

ARCTIC ASP V2 > FRONT DOOR VENTED / REAR VENTED
                   
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR REAR MOUNTS STANDALONE EXTENSION
STANDARD PARTIAL
24U 600 1000 vented vented x   C.0052796 C.0052808
1200 vented vented x   C.0052797 C.0052809
800 1000 vented vented x   C.0052798 C.0052810
1200 vented vented x   C.0052799 C.0052811
                   
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR REAR MOUNTS STANDALONE EXTENSION
  STANDARD PARTIAL
  42U 600 1000 vented vented x   C.0052800 C.0052812
  vented vented   x C.0052892 C.0052900
  1200 vented vented x   C.0052801 C.0052813
  vented vented   x C.0052893 C.0052901
  800 1000 vented vented x   C.0052802 C.0052814
  vented vented   x C.0052894 C.0052902
  1200 vented vented x   C.0052803 C.0052815
  vented vented   x C.0052895 C.0052903
                   
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR REAR MOUNTS STANDALONE EXTENSION
  STANDARD PARTIAL
  47U 600 1000 vented vented x
C.0052804 C.0052816
  vented vented
x C.0052896 C.0052904
  1200 vented vented x
C.0052805 C.0052817
  vented vented
x C.0052897 C.0052905
  800 1000 vented vented x
C.0052806 C.0052818
  vented vented
x C.0052898 C.0052906
  1200 vented vented x
C.0052807 C.0052819
  vented vented
x C.0052899 C.0052907
                   
ARCTIC ASP V2 > FRONT DOOR VENTED / REAR DOUBLE VENTED
                   
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR REAR MOUNTS STANDALONE EXTENSION
STANDARD PARTIAL
24U 600 1000 vented double vented x   C.0052820 C.0052832
1200 vented double vented x   C.0052821 C.0052833
800 1000 vented double vented x   C.0052822 C.0052834
1200 vented double vented x   C.0052823 C.0052835
                   
  HEIGHT WIDTH DEPTH FRONT REAR REAR MOUNTS STANDALONE EXTENSION
  STANDARD PARTIAL
  42U 600 1000 vented double vented x   C.0052824 C.0052836
  vented double vented   x C.0052908 C.0052916
  1200 vented double vented x   C.0052825 C.0052837
 
  • According to 19” norm: IEC 60 297 / DIN 41 494 / UNE 20 539
  • IP 20 protection according to norm: IEC 60 529 / DIN 400 50 / UNE 20 324
  • Load rating of 1.500 kg.